35 JAAR EXPERTISE IN DE MEDISCHE EN FARMACEUTISCHE SECTOR

Wettelijke vermeldingen

Op deze pagina worden de wettelijke instructies besproken die op elke internetgebruiker die deze site bezoekt van toepassing zijn. Bij het raadplegen van deze site verplicht u zich zonder enig voorbehoud de instructies op deze website te respecteren. We raden u aan deze instructies regelmatig te raadplegen, aangezien zij zonder voorafgaande kennisgeving van tijd tot tijd gewijzigd kunnen worden. Door deze website te bezoeken en uw RIZIV-nummer te verstrekken, bevestigt u dat u een beroepsbeoefenaar in de gezondheidszorg bent.

Lijst van de directe link naar secties:

1. Intellectuele Eigendom

2. Aard van de Informatie

3. Links naar andere sites

4. Nominatieve en andere informatie

5. Aansprakelijkheidsbeperkingen

6. Beschikbaarheid van de website

7. Informatie over de producten

8. Jurisdictiebeschikking

9. Wettelijke vermeldingen

10. Credits

1. Intellectuele eigendom

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door Vivactis. De presentatie en alle informatie, inclusief handelsmerken, logo’s en domeinnamen, die op de website vivactishealthcare.com staan vermeld, worden beschermd door de toepasselijke wetgeving met betrekking tot Intellectuele Eigendom, en zijn eigendom van Vivactis of van haar filialen of zijn onderworpen aan gebruiksautorisatie. Niets van de site mag geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, gereproduceerd, gewijzigd, opnieuw worden gepubliceerd, geupload, verdraaid weergegeven, doorgegeven of gedistribueerd op welke manier dan ook, of worden gebruikt ter ondersteuning van wat dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Vivactis, met uitzondering van een enkele kopie van de gegevens die u kunt downloaden op uw personal computer voor persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik, vooropgesteld dat u alle intellectuele eigendomsrechten en enig ander recht dat eventueel van toepassing is, respecteert. Op alle kopieën van de gehele of een deel van de inhoud van de site verschijnt de volgende mededeling: “COPYRIGHT 2020 VIVACTIS. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN”. Elk toegelaten gebruik van de elementen die deel uitmaken van de Site of die erin vermeld zijn moet gebeuren zonder denaturatie, wijziging van enige aard, en overeenkomstig de bepalingen over reclamemateriaal voor beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg in artikel 9 van de Wet op de geneesmiddelen van 25 maart 1964. Vivactis of van haar filialenbehouden zich het recht voor om rechtsmaatregelen te treffen bij enige inbreuk op haar intellectuele eigendomsrechten.

2. Aard van de informatie

De informatie, met name financiële informatie, die op de site wordt geleverd, dient niet te worden opgevat als een investeringsuitnodiging. De informatie – en in het bijzonder de financiële informatie – op de Website mag niet worden gezien als een investeringsmogelijkheid. De informatie mag in geen geval worden geïnterpreteerd als colportage of een publieke oproep tot bezuiniging en is evenmin een abonnement -, aankoop- of ruilaanbod van acties of andere effecten van Vivactis en/of haar filialen. Vivactis wil de nadruk leggen op het feit dat de financiële informatie gepubliceerd op de Website regelmatig wordt geupdate. De informatie dient ook niet te worden geïnterpreteerd als colportage of openbaar bod, en is geen voorstel tot intekening, aankoop of handel in aandelen van Vivactis en/of van haar filialen of welke andere obligaties dan ook die door Vivactis en/of door haar filialen worden uitgegeven. Vivactis vestigt uw aandacht op het feit dat financiële informatie die zich op de site bevindt, regelmatig wordt bijgewerkt. Het kan voorkomen dat zich op de site een deskundigenadvies met betrekking tot een speciaal onderwerp van de inhoud van de site bevindt, of uittreksels uit krantenartikelen. Dergelijke informatie geeft slechts de mening van de respectievelijke deskundigen of van de krant weer en betreft niet noodzakelijkerwijs de mening van de Vivactis groep. Dergelijke deskundigen zijn niet in dienst van de Vivactis groep en ontvangen geen vergoeding van Vivactis voor het gebruik van hun mening. Vivactis is niet verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid of volledigheid van enige informatie of mening zoals die in dergelijke informatie wordt uiteengezet. Deskundigenadvies geeft slechts de persoonlijke opinie van die deskundige weer, en dient in geen geval te worden beschouwd als de mening of verantwoordelijkheid van Vivactis. Voorts bevat de site informatie met betrekking tot gezondheid, fitness, het medisch gebied en diverse soorten medische behandelingen die exclusief bedoeld zijn voor gebruik door de mens. Deze is alleen voor informatiedoeleinden en is niet bedoeld ter vervanging voor het advies van uw eigen arts of een andere medische of paramedische professional. Deze informatie is niet bestemd voor het diagnosticeren van een ziekte of fysiek probleem of om enig medicijn dat op de site wordt gepresenteerd voor te schrijven of te gebruiken. U dient altijd uw eigen arts of een competent en professioneel iemand uit de gezondheidszorg te raadplegen.

3. Links naar andere sites

Vivactis is niet verantwoordelijk voor sites van enige derde partij waartoe u toegang hebt gekregen via de site. Vivactis heeft geen enkele zeggenschap over de inhoud van deze sites van derden, die geheel onafhankelijk zijn van Vivactis. Het bestaan van een link tussen de site van Vivactis en de site van een derde partij impliceert op geen enkele wijze dat Vivactis de inhoud van die site en evenzo het gebruik waartoe een dergelijke inhoud kan leiden op de een of andere manier goedkeurt danwel hiermee instemt. Bovendien is het uw eigen verantwoordelijkheid om de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat de site besmet raakt met, inclusief, maar niet beperkt tot, een of meer “virussen”, “Trojaanse paarden” of een andere “parasiet”. Externe sites kunnen hyperlinks naar de site bevatten. De installatie van een hyperlink is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Vivactis. Indien sites, die via een hyperlink van de website van Vivactis worden aangeboden, niet beschikbaar zijn, is Vivactis hiervoor niet aansprakelijk. Bovendien worden deze sites niet door Vivactis beoordeeld noch gecontroleerd en / of goedgekeurd. Vivactis is niet verantwoordelijk voor de inhoud, reclame, producten of andere informatie die beschikbaar of toegankelijk is via deze sites.

4. Nominatieve en andere informatie

Vivactis zal geen (persoonlijke) informatie aan derden verstrekken die u via de elektronische post verstuurt. Deze informatie zal alleen worden gebruikt om u zo efficiënt mogelijk van dienst te kunnen zijn. In overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens evenals Richtlijn 95/46/EG en alle nieuwe bepalingen ter vervanging daarvan, met name de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 14 april 2016, heeft u het recht tot toegang , wijziging, rectificatie en achterhouding van al uw persoonlijke gegevens door deze op te vragen :

Via de website: support@vivactishealthcare.com

Per post: Business Solutions / Vivactis Benelux, G. Demeylaan 57 – 1160 Oudergem, Belgïe

Via de website verstrekte informatie zal niet als vertrouwelijk worden aangemerkt. De u betreffende informatie is aan Vivactis doorgegeven nadat u een Toestemmingsformulier voor bekendmaking van vertrouwelijke gegevens hebt ondertekend, en waarvan u een exemplaar hebt ontvangen.

Vivactis verbindt zich ertoe de voorwaarden van dit formulier na te leven, inclusief bij het gebruik van deze website, en zal uw persoonlijke informatie vertrouwelijk houden en hier uitsluitend gebruiken voor het verwerken van uw verzoek.

Cookies

Een cookie bevat een kleine hoeveelheid gegevens die vanuit een webserver wordt verstuurd naar de browser van een gebruiker en voor archiefdoeleinden op de harde schijf van de computer wordt opgeslagen. Onderdelen van de Website werken op basis van profielinformatie die wordt opgeslagen in Cookies. De Website gebruikt cookies op twee manieren. Allereerst worden cookies gebruikt om u als gebruiker te identificeren, zodat u de Website kunt gebruiken. Deze cookies worden verwijderd bij het einde van een sessie, tenzij u er expliciet voor kiest uw gebruikersnaam en wachtwoord te laten onthouden. Daarnaast worden cookies gebruikt om informatie op te slaan, te hergebruiken en om voorkeuren van u als gebruiker op te slaan. De cookies vormen een integraal onderdeel van de functionaliteit van onderdelen van deze Website. Indien uw browser geen cookies accepteert, kunt u geen gebruik maken van deze Website. Naast persoonsgegevens verwerkt de Website ook niet- persoonsgegevens (bijvoorbeeld aantallen, bezoekerstijden, voorkeuren, enz.). Deze gegevens worden verwerkt om de Website en het gebruik daarvan te kunnen verbeteren, bijvoorbeeld door op interessegebieden van de gebruiker gebaseerde informatie te tonen. Vivactis zal periodiek geanonimiseerde, niet tot gebruikers herleidbare overzichten ontvangen van de ingevoerde gegevens. Deze gegevens kunnen op geen enkele wijze herleidbaar zijn tot de individuele gebruiker.Ingevoerde gezondheidsparameters zijn alleen voor een geregistreerde bezoeker binnen zijn persoonsgebonden pagina zichtbaar. Deze gegevens zijn zodanig afgeschermd dat: Een geregistreerde individuele gebruiker, na het invoeren van een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord (registratieproces), uitsluitend diens eigen persoonlijke gegevens kan inzien.

Cookies Uitschakelen

Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van cookies, dan kunt u het gebruik van cookies uitschakelen in uw browser. U kunt meer informatie vinden over het uitschakelen van cookies in uw browser op de website van de ontwikkelaars van uw browser:

Google Chrome / Microsoft – Internet Explorer / Mozilla – Firefox / Apple – Safari / Opera

Mobile devices:
Android / IOS

Google heeft, om websitesbezoekers meer invloed te geven, een Google Analytics Opt-out Browser Add-on ontwikkeld. Deze Add-on voorkomt dat er gegevens over uw bezoek verzonden worden naar Google Analytics. De Google Analytics Opt-out Browser Add-on voorkomt niet dat er informatie naar andere webanalytics software wordt verstuurd.

5. Aansprakelijkheidsbeperkingen

Vivactis verricht alle mogelijke inspanningen om de nauwkeurigheid en actualiteit van de informatie die op de site staat en waarvan de inhoud door het bedrijf te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving kan worden gewijzigd, te waarborgen. Vivactis geeft geen garantie voor de nauwkeurigheid, precisie, actualiteit of uitgebreidheid van de informatie die op de site beschikbaar is.

Vivactis is niet aansprakelijk voor,met uitzondering van directe schade die voortvloeit uit opzettelijke misleiding of grove nalatigheid van Vivactis:

enige onnauwkeurigheid, fout of omissie met betrekking tot de op de site ter beschikking gestelde informatie;

enige schade die voortvloeit uit handelingen van derden die leidt tot de wijziging van de informatie of gegevens;

in het algemeen, alle directe of indirecte schade, – die – ongeacht de oorzaak, afkomst, of aard, zelfs indien Vivactis zich bewust is geweest van het feit dat deze schade voorzienbaar was, ongeacht of deze schade nu het gevolg is van (i) toegankelijkheid of gebrek aan toegankelijkheid van de site, (ii) het gebruik van de site, inclusief enige schade of virus dat uw computersysteem of enig ander product zou kunnen infecteren, en/of (iii) geloof dat is gehecht aan enige informatie die direct of indirect door de site is geleverd;

De informatie op de site en alle andere sites wordt ongewijzigd beschikbaar gesteld, zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. Vivactis biedt geen enkele uitdrukkelijke of impliciete garantie met betrekking tot hun verhandelbaarheid en geschiktheid voor een specifiek doel.

6. Beschikbaarheid van de website

U accepteert dat (i) het technisch onmogelijk is om de site zodanig te onderhouden dat zich geen gebreken voordoen en / of ononderbroken foutvrij is en dat Vivactis voor deze eventuele gebreken niet aansprakelijk is, (ii) dat gebreken kunnen leiden tot het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de site, en dat (iii) het beheren van de site ongunstig kan worden beïnvloed door omstandigheden waar Vivactis geen invloed op heeft, zoals transmissie- en telecommunicatielinks tussen Vivactis en u en tussen Vivactis en andere systemen en netwerken. Vivactis en/of haar leveranciers kunnen de site geheel of gedeeltelijk te allen tijde en tijdelijk of permanent wijzigen of buiten gebruik stellen om onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en/of verbeteringen en/of wijzigingen aan de site aan te brengen. Vivactis is niet aansprakelijk voor enige wijziging, buitengebruikstelling of storing van de site.

7. Informatie over de producten

De informatie die op de site ter beschikking wordt gesteld, kan directe of indirecte verwijzingen bevatten naar producten, programma’s en diensten van de Groep Vivactis die in bepaalde landen of regio’s niet ter beschikking worden gesteld, of die worden aangeboden onder een ander handelsmerk, en die overeenkomstig de wet- en regelgeving van het betreffende land onderworpen kunnen zijn aan andere gebruiksregels en -condities. Dergelijke verwijzingen zijn niet gericht op de verkoop van deze producten, programma’s of diensten in uw land. Gelieve contact op te nemen met de plaatselijke Vivactis dochteronderneming of uw zakelijke Vivactis partner voor informatie over de producten, programma’s en diensten die op de markt worden gebracht c.q. beschikbaar zijn in uw regio / land.

8. Jurisdictionele bepalingen

De site en de inhoud daarvan is onderworpen aan de in België van toepassing zijnde wet- en regelgeving. Eventuele geschillen die hieruit voortvloeien zullen beslecht worden door de bevoegde belgische rechtbanken.

9. Wettelijke vermeldingen

Uitgever van de website: Business Solutions/Vivactis Benelux, G. Demeylaan 57 – 1160 Oudergem

10. Credits

© Vivactis Benelux

Dé referentie van de medische maandbladen

Tempo Medical bestaat al 35 jaar en is meer dan ooit de referentie als medisch maandmagazine in België, de bron bij uitstek voor wetenschappelijk diepgaande en nauwkeurige informatie met zoveel mogelijk bijdragen van Belgische specialisten en opinion leaders.
De ideale aanvulling op Tempo Medical

Tempo Digest, gedrukt op tabloidformaat gaat in op de congres- en de medische actualiteit. Naast het Wellness katern en op de best-of van Tempo Today.
tempo digitaal
De medische media heruitgevonden

Het eerste digitaal medisch magazine in België; medische actualiteit in interactieve vorm met video-interviews, enquêtes, medische beeldvorming, geluid en natuurlijk ook tekst.
Tempo Today en wekelijkse best-of Tempo Weekend

De dagelijkse medische actualiteit voor Belgische artsen en apothekers. In real time op smartphone, tablet en pc om niets te moeten missen van de actualiteit.
Congressen alsof u er zelf bij was?

Dé site bij uitstek voor de beste momenten van Belgische en internationale medische congressen. U hoeft maar aan te klikken om te kunnen kijken naar exclusieve interviews met sprekers en nieuws over de meest interessante sessies.
Powered by
MEDISQUARE NV

Adres: G. Demeylaan, 57 - 1160 Oudergem
Tel: +32 (0)2 352 07 80
Mail: info@medisquare.be
Btw: BE0889282241
WIE ZIJN WE?

Uitgevers- en communicatiebedrijf sedert 1982
Gespecialiseerd in de medische en farmaceutische sector
chevron-downarrow-up